Regulamin KS Lublinianka - Sezon 2018/2019

Regulamin KS Lublinianka - Sezon 2018/2019

Klubowy Regulamin

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA GRUP MŁODZIEŻOWYCH KS „LUBLINIANKA” W SEZONIE 2018/2019

§ 1

1. Nie naruszając postanowień umowy spółki KS „LUBLINIANKA” zwanego dalej KLUBEM, przyjęcie dziecka do KLUBU następuje na drodze uchwały Zarządu KLUBU po wcześniejszym złożeniu stosownej pisemnej deklaracji do siedziby KLUBU za pośrednictwem trenera danej grupy szkoleniowej.

2. O rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach sportowych w KLUBIE, rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest powiadomić KLUB za pośrednictwem poczty elektronicznej / biuro@lublinianka.eu / najpóźniej do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego dziecko nie będzie uczestniczyło w dalszych zajęciach. Decyzję o ponownym przywróceniu dziecka do zajęć podejmuje zarząd KLUBU kierując się możliwościami organizacyjnymi oraz ilością wolnych miejsc.

3. W przypadku niedopełnienia wymogu określonego w ust. 2 rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest do uiszczenia comiesięcznych opłat określonych w § 2 do czasu powiadomienia o rezygnacji z udziału dziecka w dalszych zajęciach. Sprawy losowe będą rozpatrywane indywidualnie przez Zarząd KLUBU.

§ 2

1. Opłaty miesięczne za udział dziecka w zajęciach w KLUBIE w sezonie 2018/2019 wynoszą (nie dotyczy długotrwałej nieobecności na zajęciach, spowodowanej chorobą, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu do KLUBU, jak w § 1 pkt 2):

a) opłata podstawowa - 120 zł /za wszystkie miesiące nie wyłączając lipca/

b) opłata za udział w zajęciach dodatkowych ustalana jest w drodze uchwały Zarządu

2. Rodzicom, których przynajmniej dwoje dzieci uczęszcza na zajęcia do KLUBU przysługuje 50% bonifikata w opłatach miesięcznych na drugie i 100% na następne dziecko.

3. Rodzicom, którzy pełnią funkcję kierownika drużyny danego rocznika przysługuje prawo do zwolnienia z opłat z tytułu udziału jednego dziecka w zajęciach w KLUBIE.

4. Opłaty miesięczne wnoszone są wyłącznie na konto KLUBU w BOŚ S.A. o/Lublin Nr konta / 53 1540 1144 2114 6407 9666 0001 /, najpóźniej do 10. dnia każdego miesiąca z góry.

5. Warunkiem koniecznym do uczestniczenia w zajęciach w KLUBIE jest ubezpieczenie dziecka, przez opłacenie polisy grupowej klubowej od NNW – „wyczynowe uprawianie piłki nożnej”. Bez wykupionego ubezpieczenia dziecko bezwzględnie nie może uczestniczyć w żadnych zajęciach w KLUBIE.

6. W przypadku nie wniesienia opłaty w terminie, rodzic (opiekun prawny) otrzyma przypomnienie o płatności SMS-em lub pocztą elektroniczną. W wypadku nie opłacenia zajęć w podanym terminie, dziecko może zostać nie dopuszczone do zajęć przez trenera do czasu uregulowania zaległości i okazania dowodu opłaty u trenera.

7. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie pisemnego wniosku rodziców (opiekunów prawnych) Zarząd KLUBU może:

a) odroczyć termin wniesienia opłat miesięcznych

b) zmniejszyć wysokość wpłacanej składki miesięcznej

c) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnić z obowiązku dokonywania opłat miesięcznych

§ 3

1. Pieniądze pochodzące z opłat przeznaczone będą w szczególności na:

a) wynajem boisk, sal do ćwiczeń w okresie zimowym,

b) wynagrodzenia trenerów,

c) zakupu sprzętu sportowego,

d) udziału dzieci w zawodach sportowych,

2. O wysokości dofinansowania udziału dzieci w zawodach oraz wysokości dofinansowania do obozów sportowych decyduje Zarząd KLUBU w drodze uchwały.

§ 4

1. Zawodnik KS „LUBLINIANKA” zobowiązany jest w szczególności do:

a) kulturalnego zachowania się na terenach treningowych oraz poza nimi,

b) kulturalnego zachowania się wobec trenerów i kolegów z sekcji,

c) kulturalnego zachowania się na zawodach piłkarskich,

d) wykonywania poleceń wydanych przez trenera,

e) informowania trenera o problemach zdrowotnych (zawrotach, bólach głowy, itp.);

f) uzyskania zgody trenera na każdorazowe opuszczenie boiska, sali gimnastycznej ;

g) dbania o powierzony sprzęt sportowy, stroje klubowe;

h) posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju do gry w piłkę nożną

i) godnego reprezentowania KLUBU na zewnątrz.

2. Zawodnik KS „LUBLINIANKA” powinien:

a) rzetelnie i sumiennie uczestniczyć w treningach,

b) brać udział we wszystkich zawodach, do których został wytypowany przez trenera,

c) pomagać innym zawodnikom sekcji.

3. Trenerzy w razie konieczności, mogą wyciągnąć konsekwencje wobec zawodników naruszających obowiązki określone w ust. 1 poprzez:

a) upomnienie,

b) upomnienie przy całej grupie,

c) upomnienie w obecności rodzica,

d) usunięcie zawodnika z zajęć,

e) nie zgłoszenie do zawodów,

f) zawieszenie czasowe w prawach zawodnika KLUBU,

g) wnioskowanie do Zarządu KLUBU o wydalenie z KLUBU.

§ 5

Rodzicie w trakcie treningów, jak i zawodów nie mogą wchodzić na boisko/halę w trakcie ich trwania, chyba że wejście zostanie ustalone z trenerem lub jest konieczne z przyczyn losowych.

§ 6

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2018 roku i obowiązuje do odwołania.

Komentarze

Dodaj komentarz
do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości